Hướng dẫn viết Faktura

  Mẫu các bạn có thể tải là đây: Tải dưới EXEL bấm vào đây: Faktura s DPH Tải dưới DPF bấm vào đây: Faktura s

Kế toán ONLINE vs. EET!

 VẤN ĐỀ Ở EET? „Bây giờ là thời điểm nhà nước còn đang theo dõi số liệu EET hàng ngày, nên chưa có gì nghiêm

Ai không nên sợ EET?

  Thưa các bạn, tại Trung tâm SANGU thì mình và các cộng sự thường xuyên nhận được những câu hỏi qua điện thoại hoặc

Close Menu