Sangu

LUẬT PHÁP & XÃ HỘI SÉC NƯỚC SÉC & NGƯỜI SÉC TỔNG HỢP

CH Séc có bao nhiêu dân số?1 min read

Th6 26, 2015 < 1 min

CH Séc có bao nhiêu dân số?1 min read

Reading Time: < 1 minuteBez názvu-ddd

 

Đến thời điểm 31. 3. 2015 CH Séc có 10 537 818 dân.

 

Trong số đó có 455 570 người ngoại quốc:

 

Ukrajina: 104 433
Sloven: 97 703
Việt Nam: 56 559
Balan: 19 654

 

Nguồn: 

https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide