Sangu

LUẬT PHÁP & XÃ HỘI SÉC

Vai trò của người phiên dịch viên Séc-Việt “role tlumočníka”1 min read

Th2 22, 2016 < 1 min

Vai trò của người phiên dịch viên Séc-Việt “role tlumočníka”1 min read

Reading Time: < 1 minute