Sangu

TỔNG HỢP

VIDEO___ Học tiếng Séc (đại từ nhân xưng)1 min read

Th4 27, 2015 < 1 min

VIDEO___ Học tiếng Séc (đại từ nhân xưng)1 min read

Reading Time: < 1 minute

Chúng ta hãy cùng tiếp tục học tiếng Séc về cách xưng hô.

Những tác giả: Mgr. Jiří Kocourek, Ing. Trần Văn Sang.

Nguồn: http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2015042701