Sangu

TỔNG HỢP

VIDEO___Học tiếng Séc (Cách 4. Đối cách)1 min read

Th5 26, 2015 < 1 min

VIDEO___Học tiếng Séc (Cách 4. Đối cách)1 min read

Reading Time: < 1 minute

 

Trong tiếng Séc có 7 cách, tức là các danh từ, số từ, tính từ vv. sẽ có 7 đuôi. Chúng ta hãy học nói chính xác cách 4, tức là Đối cách để nói chuyện với khách hàng nhé.
Những tác giả: Mgr. Jiří Kocourek, Ing. Trần Văn Sang.

Nguồn:http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2015052701