Sangu

TỔNG HỢP

VIDEO___Học tiếng Séc (động từ đuôi -AT)1 min read

Th5 13, 2015 < 1 min

VIDEO___Học tiếng Séc (động từ đuôi -AT)1 min read

Reading Time: < 1 minute

Trong ngữ pháp tiếng Séc có những nhóm động từ kết thúc bằng đuôi khác nhau, và phải chia ngôi cho đúng. Hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm động từ có đuôi -AT, để bài học lần sau chúng ta có thể áp dụng khi nói chuyện ở cửa hàng nhé.

Những tác giả: Mgr. Jiří Kocourek, Ing. Trần Văn Sang.

Nguồn:http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2015051301