Sangu

TỔNG HỢP

VIDEO___Học tiếng Séc (bảng chữ cái)1 min read

Th4 23, 2015 < 1 min

VIDEO___Học tiếng Séc (bảng chữ cái)1 min read

Reading Time: < 1 minute

Chúng ta hãy cùng mở đầu khóa học miễn phí bằng bảng chữ cái ABC của Tiếng Séc nhé.

Những tác giả: Mgr. Jiří Kocourek, Ing. Trần Văn Sang.

Nguồn: http://www.klubhanoi.cz/view.php?cisloclanku=2015041501