Sangu

TỔNG HỢP

VIDEO___Học tiếng Séc (động từ BÝT)1 min read

Th5 5, 2015 < 1 min

VIDEO___Học tiếng Séc (động từ BÝT)1 min read

Reading Time: < 1 minute

Nói động từ LÀ trong tiếng Séc (BÝT) cũng là một vấn đề, nhưng nếu học qua video này, các bạn sẽ hiểu hơn và không bị nhầm nữa.

Những tác giả: Mgr. Jiří Kocourek, Ing. Trần Văn Sang.

Nguồn: http://www.klubhanoi.cz/view.php?prev=1&cisloclanku=2015050501