Ai không nên sợ EET?

Ai không nên sợ EET?

  Thưa các bạn, tại Trung tâm SANGU thì mình và các cộng sự thường xuyên nhận được những câu hỏi qua điện thoại hoặc tin nhắn qua Facebook rằng: „Người bán ngoài trời vào EET sẽ làm sao? tính…